Извеждане на ксенобиотици и живак от организма : БРТ Xenobiotics

Биорезонансна програма за извеждане на ксенобиотици и живак от организма 
Ксенобиотици са условна категория обозначаваща химикали, които са чужди на живите организми и не са естествена част от биотичния цикъл. По правило повишените концентрации на ксенобиотици в околната среда са пряко или косвено свързани с човешката дейност. В някои случаи те включват: пестициди, някои детергенти, радионуклиди, синтетични багрила, полиароматни въглеводороди и други. Веднъж попаднали в естествената среда, те могат да увеличат честотата на алергичните реакции, да убият организмите, да променят наследствените характеристики, да намалят имунитета, да нарушат метаболизма, да нарушат процесите в естествените екосистеми до нивото на биосферата като цяло.

Групи ензими участват в дезактивирането на ксенобиотиците, а чернодробните клетки и бъбречните тубули играят основна роля в извеждането на ксенобиотиците от организма. Тези системи за дезинтоксикация на организма водят началото си от еволюцията, когато природата е създала механизми за защита на живите организми от вредните въздействия на околната среда. Съществува обаче и система за отлагане на ксенобиотици в определени телесни тъкани (кожа, кости, мастна тъкан).

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис